WAŻNE INFORMACJE

Regulamin Schroniska i hotelu dla zwierząt Jasionka
Jasionka 95-001 Biała, ul. Skośna 15 gmina Zgierz

§1
Pojęcia użyte w regulaminie Schroniska oznaczają

Właściciel – osoba z której inicjatywy i jej środków własnych powstało Schronisko dla zwierząt.
Schronisko dla zwierząt– Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Jasionka”
Pracownicy – osoby zatrudnieni na terenie schroniska
Opiekun – Osoba odpowiedzialna za opiekę nad zwierzętami w Schronisku ich pielęgnację oraz utrzymanie porządku i czystości w boksach dla zwierząt.
Karetka dla Zwierząt – pojazd przystosowany do przewozu rannych i okaleczonych zwierząt
Samochód do przewozu zwierząt – pojazd przystosowany do przewozu zwierząt odłowionych, odbieranych z terenu Miast i Gmin z którym Schronisko ma podpisaną umowę
Wolontariusz – osoba pełnoletnia, która dobrowolnie i nieodpłatnie wyrazi chęć pracy na rzecz zwierząt na terenie Schroniska, oraz podpisze porozumienie o wzajemnej współpracy ze stowarzyszeniem koordynującym wolontariat.
Regulamin – dokument określający wewnętrzna organizację, zasady i zakres funkcjonowania Schroniska „Jasionka”.

§2
Podstawy prawne

 1. Schronisko działa zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158 poz. 1657 z późn. zmianami).
 2. Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 z późn. zmianami)
 3. Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004r(Dz.U 2004 poz 625 z późn. zmianami)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 25 sierpnia 1998r w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt

§3
Postanowienia ogólne

 1. Schronisko dla Zwierząt „Jasionka” jest podległe Właścicielowi.
 2. Obszarem działania Schroniska jest obszar Miast i Gmin z którymi Schronisko nawiązało współpracę na podstawie zawartych umów .
 3. Ideą schroniska jest poszukiwanie właścicieli, przeprowadzanie adopcji, a także zapewnienie przebywającym w Schronisku zwierzętom właściwych warunków utrzymania, zgodnie z ich podstawowymi potrzebami, a także zapewnienie im opieki weterynaryjnej i bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami

§4
Przyjęcia interesantów i odwiedzin w Schronisku

 1. Godziny pracy Schroniska oraz przyjęć interesantów ustala właściciel Schroniska.
 2. Odwiedziny grup zorganizowanych są możliwe tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu.
 3. Po wejściu na teren obiektu opiekunowie grup zorganizowanych zapoznają się z regulaminem Schroniska, oraz są zobowiązani do podpisania stosownego oświadczenia o zapoznaniu z zasadami zachowania się na terenie Schroniska i ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za pozostającą pod ich opieką grupę
 4. Zabrania się:
  a. Przebywania na terenie Schroniska osobom pod wpływem alkoholu.
  b. Przebywania na terenie Schroniska osobą niepełnoletnim bez opieki dorosłych.
  c. Przebywania na terenie Schroniska poza budynkiem administracyjnym bez zgody Właściciela schroniska
  d. Drażnienia i pobudzania zwierząt
  e. Karmienia zwierząt
  f. Samodzielnego zbliżania się i otwierania boksów bez nadzoru i obecności uprawnionego pracownika Schroniska
  g. Przebywania na terenie Schroniska poza godzinami pracy placówki bez zgody Właściciela i obecności pracownika Schroniska.
  h. Palenia papierosów poza miejscami do tego wyznaczonymi
  i. Wprowadzania obcych zwierząt w okolice boksów Schroniskowych.

§5
Pracownik zatrudniony na ternie Schroniska Jasionka

 1. Każdy pracownik ma określony zakres obowiązków
 2. Wszyscy pracownicy muszą zapoznać się z ustawą o Ochronie Zwierząt, oraz innymi obowiązującymi wytycznymi i procedurami w zakresie wykonywanych czynności
 3. Wszyscy pracownicy Schroniska są przeszkoleni w zakresie przestrzegania przepisów BHP i P/POŻ ze szczególnym uwzględnieniem pracy ze zwierzętami
 4. Pracownik musi odznaczać się dużą empatią zwierząt, cierpliwością, spokojem oraz profesjonalnym i odpowiedzialnym podejściem do wykonywanych wszystkich czynności związanych z opieką nad zwierzętami.
 5. Niewłaściwe odchodzenie się ze zwierzęciem jest naruszeniem podstawowych obowiązków służbowych i skutkuje rozwiązaniem umowy o prace w trybie natychmiastowym a nawet konsekwencjami prawnymi.

§6
Warunki Sanitarno Epidemiologiczne w Schronisku

 1. Warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z obowiązującymi podstawami prawnymi min: Ustawą o ochronie zdrowia zwierząt, oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004r(Dz.U 2004 poz 625 z późn.zmianami) innymi wytycznymi i procedurami w tym zakresie obowiązującymi w Schronisku

§7
Warunki Utrzymania Zwierząt w Schronisku:

 1. Warunki utrzymywania zwierząt określają przepisy prawne określone w §2 niniejszego regulaminu.
 2. Pozostałe wymagane warunki zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt i wytycznymi Lekarza weterynarii

§8
Przyjmowanie Zwierząt do Schroniska

 1. Do Schroniska przyjmowane są zwierzęta bezdomne zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt. 16 z dnia 21. 08. 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.).
 2. Schronisko przyjmuje każde zwierzę( w ustalonym zakresie) bezdomne z terenu Miasta lub Gminy z którą wcześniej nawiązało współprace na mocy podpisanej umowy.
 3. Do Schroniska zwierzęta przywożone są przez uprawnionego do transportu pracownika Schroniska lub przedstawiciela jednostki samorządowej z danego terenu
  ( Policja , SM, SG, UM, UM ) według zawartej z danym podmiotem umowy.
 4. Schronisko przyjmie zwierzę od osoby prywatnej wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody od Prezydenta, Burmistrza lub Wójta z danego terenu.
 5. Właściciel który uzyskał zgodę Prezydenta Burmistrza lub Wójta danego Miasta lub Gminy do oddania zwierzęcia jest zobowiązany do przekazania wraz z nim posiadanych dokumentów dotyczących zwierzęcia oraz wszystkich informacji na jego temat jakie są mu znane.
 6. Zwierzęta do Schroniska przyjmowane są zgodnie z zawartymi umowami.
  Pracownik przyjmujący zwierzę (po godzinach pracy gabinetu) dokonuje pierwszych oględzin zwierzęcia. W sytuacji wymagającej ingerencji lekarza weterynarii bezzwłocznie informuje o tym fakcie nadzorującego schronisko.
 7. Każde zwierzę przybyłe do Schroniska jest czipowane i objęte jest 14 dniową kwarantanną w czasie której jest obserwowane pod kątem między innymi chorób zakaźnych.
 8. Po upływie kwarantanny zwierzę przygotowywane jest do adopcji.
 9. Zwierzęta które trafią do Schroniska są poddawane szczepieniom profilaktycznym, zabezpieczenia przeciw pasożytom i trwałe znakowane (mikro-chip).
 10. Zwierzęta chore i po zabiegach operacyjnych przebywają w oddzielnych boksach/izolatkach/ pomieszczeniu po zabiegowym – według decyzji lekarza.
 11. Do schroniska przyjmowane są koty bezdomne
 12. Schronisko przyjmuje koty uznane za wolobytujące wyłącznie wymagające ingerencji lekarza weterynarii ( chore, po wypadkowe, osierocone niesamodzielne osobniki )
 13. W przypadku odłowienia zwierzęcia oznakowanego lub posiadającego adresatkę wskazująca dane jego właściciela, Schronisko zobowiązuje się do powiadomienia właściciela i umożliwia mu odebrania zwierzęcia.
 14. Odbiór zwierzęcia odbywa się po przedstawieniu przez właściciela dokumentu potwierdzającego jego własności .
 15. Informacje o każdym zwierzęciu przyjętym do Schroniska umieszczane są w dokumentacji ewidencyjnej Schroniska – w tym w karcie ewidencyjnej schroniska.
 16. Schronisko prowadzi ewidencje zwierząt przyjętych i wydanych, upadków i eutanazji.

§9
Dokumentacja pobytu zwierząt

 1. Schronisko prowadzi dokumentację związaną z wykazem zwierząt przebywających pod jego opieką.

§10
Adopcja zwierząt

 1. Zwierzęta przebywające w schronisku są przekazywane do adopcji nie wcześniej niż po zakończonym okresie kwarantanny tj. 14 dni liczone bez dnia przyjęcia.
 2. Wyjątek mogą stanowić zwierzęta przekazane w formie zrzeczenia osoby prywatnej.
 3. Kwarantanna może nie dotyczyć zwierzęcia , którego właściciel / opiekun prawny udokumentuje posiadanie aktualnego szczepienia przeciw wściekliźnie odbieranego osobnika.
 4. Schronisko zastrzega sobie wydanie zwierzęcia do adopcji wyłącznie
  po zawarciu Umowy Adopcyjnej Schroniska „Jasionka” ( załącznik nr. 2 )
 5. Schronisko zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wizyty przed i po adopcyjnej.
  Jak również prawo do odstąpienia od zawartej Umowy Adopcyjnej, a co za tym idzie odebrania zwierzęcia, jeżeli zajdzie podejrzenie łamania Ustawy o Ochronie Zwierząt.
 6. W/w wizyty może przeprowadzić pracownik schroniska, wolontariusz lub upoważnić do jej przeprowadzenia organizację społeczną której statutowym celem jest ochrona zwierząt.
 7. Do adopcji wydawane są zwierzęta po wykonanych zabiegach sterylizacji lub kastracji
  ( jeśli nie ma przeciwwskazań lekarskich do ich wykonania )
  Zwierzęta w wielu nie pozwalającym na wykonanie w/w zabiegów ( szczenięta i kociaki ) przekazywane są do adopcji po wcześniejszym podpisaniu przez nowego właściciela zobowiązania do ich wykonania w terminie widniejącym na dokumencie Adopcyjnym/ Wypis z ewidencji Schroniska ( załącznik nr. 3 ).
 8. Schronisko zastrzega sobie odmowy adopcji:
  a. Osobom niepełnoletnim
  b. Osobom będącym po wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.
  c. Osobom nie przygotowanym do ich transportu zgodnie obowiązującym w schronisku z Regulaminem Adopcji ( załącznik nr 4 )
  d. Osobom podejrzanym o spekulacje i handel zwierzętami
  e. Osobom które w ciągu ostatnich 5 lat zostały skazane prawomocnym wyrokiem sadu za znęcanie się nad zwierzętami , oraz w ciągu ostatnich 2 lat zrzekły się praw własności innego zwierzęcia.
 9. Do adopcji przekazywane są wyłącznie zwierzęta w pełni samodzielne, zdrowe ( z wyjątkiem zwierząt z chorobami przewlekłymi, których przyszły właściciel jest świadom i zobowiązuje się do zapewnienia im należytej opieki zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii )
 10. Schronisko może przekazać zwierzęta do adopcji stowarzyszeniom oraz fundacjom których statutowym celem jest ochrona zwierząt, po zawarciu stosownej umowy adopcyjnej.
 11. Zwierzęta po okresie kwarantanny zostają podane zabiegom sterylizacji lub kastracji. ( dotyczy osobników dorosłych i bez przeciwwskazań do ich wykonania ). O terminie bądź wykluczeniu zwierzęcia z wykonania zabiegu decyduje lekarz weterynarii, uzasadniając swoją decyzję
 12. Po zakończeniu procedury adopcyjnej Schronisko zobowiązane jest do wprowadzenia danych personalnych nowego opiekuna do międzynarodowej bazy danych.
 13. W sprawach spornych dotyczących adopcji decyzję podejmuje Właściciel schroniska.

§12
Eutanazja

 1. Eutanazja zwierzęcia odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie aktualnych
  i obowiązujących przepisów weterynaryjnych oraz zgodnie z wytycznymi Ustawy O Ochronie Zwierząt
 2. Decyzje o konieczności eutanazji może podjąć wyłącznie lekarz weterynarii w ściśle określonych przypadkach:
  a. W przypadku koniecznego usuwania osobników zagrażających bezpośrednio ludziom bądź innym zwierzętom.
  b. Gdy dalsze utrzymywanie zwierzęcia przy życiu naraża go na ból i cierpienie i tym samym jest niehumanitarnym jego traktowaniem.
 3. Zwłoki przechowywane są w odpowiednio dostosowanym pomieszczeniu a następnie przekazywane odpowiedniej instytucji do utylizacji.

§13
Działalność Usługowa Schroniska

 1. Schronisko dla Zwierząt „Jasionka” może prowadzić odpłatna działalność usługową związana z ochroną zwierząt w tym Hotel dla Zwierząt oraz Gabinet Weterynaryjny i sklep z artykułami zoologicznymi.
 2. Po zakończeniu współpracy z daną gminą, schronisko naliczy opłatę hotelową 70 zł brutto za dzień pobytu zwierzęcia za każdy dzień pobytu zwierzęcia.

§14
Promocja schroniska w Jasionce

 1. Przez promocję rozumiemy dbanie o jak najlepszy wizerunek schroniska oraz inne czynności związanych z jego funkcjonowaniem .
 2. Promocja poprzez popularyzowanie i rozpowszechnianie wiedzy o prawach zwierząt oraz właściwej opiece, odpowiedzialności i obowiązkach właścicieli.
 3. Schronisko może nawiązywać współpracę ze szkołami i innymi instytucjami w ramach programów edukacyjnych i adopcyjnych, oraz przeprowadzać akcje promocyjne o tematyce humanitarnego traktowania zwierząt
 4. Promocja schroniska może odbywać się na jego terenie jak poza nim
 5. Promocja na zewnątrz polega na ścisłej współpracy ze środkami masowego przekazu zarówno lokalnymi jak i ogólnopolskimi w kwestii udostępniania wizerunku zwierząt do adopcji oraz pracy schroniska.
 6. Schronisko „Jasionka „ ściśle współpracuje z Fundacjami oraz Stowarzyszeniami
  w zakresie wyszukiwania dla zwierząt domów adopcyjnych oraz przeciwdziałania bezdomności.

§15
Przeprowadzanie czynności odbioru lub odłowienia zwierząt

 1. Schronisko nie przyjmuje zgłoszeń od osób prywatnych.
 2. Czynności odłowienia i odbioru zwierzęcia prowadzone są przez pracownika Schroniska na podstawie zgłoszenia dokonanego przez osobę uprawnioną , funkcjonariusza policji , straży miejskiej bądź innej jednostki upoważnionej przez Prezydenta, Burmistrza lub Wójta danego terenu do dokonania zgłoszenia.
  ( Uregulowane w umowach pomiędzy Schroniskiem a w/w organem )
 3. Zgłoszenia odbioru lub odłowień zwierząt przyjmowane są wyłącznie telefonicznie

§16
Wolontariat w Schronisku

 1. Na terenie Schroniska „Jasionka” funkcjonuje wolontariat na zasadach ściśle określonych we współpracy ze stowarzyszeniem, które koordynuje wolontariat.

§17
Kontrole

 1. Kontrolę nad działalnością schroniska dla zwierząt jako schroniska w rozumieniu ustawy z dnia 11.marca 2004r o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych sprawuje Powiatowy Inspektorat Weterynarii
 2. Kontrolę nad działalnością gabinetu weterynaryjnego Schroniska dla Zwierząt , jako zakładem leczniczym dla zwierząt w rozumieniu ustawy z dnia 18. grudnia 2003r o zakładach leczniczych dla zwierząt sprawuje Łódzka Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez właściciela

Zwierzęta przebywające w schronisku są przekazywane do adopcji nie wcześniej niż po zakończonym okresie kwarantanny tj. 14 dni liczone bez dnia przyjęcia . Kwarantanna nie dotyczy szczeniąt i kociąt poniżej 3 miesiąca życia.

Wyjątek mogą stanowić zwierzęta przekazane w formie zrzeczenia osoby prywatnej.

Kwarantanna może nie dotyczyć zwierzęcia , którego właściciel / opiekun prawny udokumentuje posiadanie aktualnego szczepienia przeciw wściekliźnie odbieranego osobnika. Kwarantanna nie dotyczy kotów.

Schronisko zastrzega sobie wydanie zwierzęcia do adopcji wyłącznie  po zawarciu Umowy Adopcyjnej Schroniska „Jasionka” ( załącznik nr. 2 )

·       Schronisko zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wizyty przed i po adopcyjnej.

Jak również prawo do odstąpienia od zawartej Umowy Adopcyjnej, a co za tym idzie odebrania zwierzęcia, jeżeli zajdzie podejrzenie łamania Ustawy o Ochronie Zwierząt.

W/w wizyty może przeprowadzić pracownik schroniska lub wolontariusze ŁTOnZ lub Animal Sos po uzyskaniu zgody właściciela schroniska.

Do adopcji wydawane są zwierzęta zaczipowane po wykonanych zabiegach sterylizacji lub kastracji   ( jeśli nie ma przeciwwskazań lekarskich do ich wykonania )

Zwierzęta w wielu nie pozwalającym na wykonanie w/w zabiegów ( szczenięta i kociaki ) przekazywane są do adopcji po wcześniejszym podpisaniu przez nowego właściciela zobowiązania do ich wykonania w terminie widniejącym na dokumencie Adopcyjnym/ Wypis z ewidencji Schroniska ( załącznik nr. 3 ). 

Schronisko ma prawo wyboru nowego właściciela zwierzęcia. Schronisko zastrzega sobie odmowy adopcji:

a.     Osobom niepełnoletnim

b.     Osobom będącym po wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.

c.     Osobom nie przygotowanym do ich transportu zgodnie obowiązującym w schronisku z Regulaminem Adopcji ( załącznik nr 4  )

d.     Osobom podejrzanym o spekulacje i handel zwierzętami

e.     Osobom skazanym  prawomocnym wyrokiem sadu za znęcanie się nad zwierzętami , oraz w ciągu ostatnich 2 lat zrzekły się praw własności innego zwierzęcia.

f.       Osobom nie posiadających odpowiednich warunków do utrzymywania zwierząt

g.     Osobom, które chcą zaadoptować psa i utrzymywać go na łańcuchu.

Do adopcji przekazywane są wyłącznie zwierzęta w pełni samodzielne ( nie młodsze niż 6 tyg. ) , zdrowe ( z wyjątkiem zwierząt z chorobami przewlekłymi, których przyszły właściciel jest świadom i zobowiązuje się do zapewnienia im należytej opieki zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii )

Schronisko nie prowadzi rezerwacji zwierząt. 

Schronisko może przekazać zwierzęta do adopcji stowarzyszeniom oraz fundacjom których statutowym celem jest ochrona zwierząt, po zawarciu stosownej umowy adopcyjnej z osobą prywatną reprezentująca w/w organ.( załącznik nr.5 )

Schronisko nie prowadzi adopcji wirtualnych

Zwierzęta po okresie kwarantanny zostają podane zabiegom sterylizacji lub kastracji. ( dotyczy osobników dorosłych i bez przeciwwskazań do ich wykonania ). O terminie bądź wykluczeniu zwierzęcia z wykonania zabiegu decyduje lekarz weterynarii, uzasadniając swoją decyzję

Po zakończeniu procedury adopcyjnej Schronisko zobowiązane jest do wprowadzenia danych personalnych nowego opiekuna do międzynarodowej bazy danych.

Schronisko współpracuje z bazą www.cbdzoe.pl

·       W sprawach spornych dotyczących adopcji decyzję podejmuje Dyrektor/Kierownik Schroniska

RODO

KLAUZULA RODO 

1.Administratorem Pana/-Pani danych osobowych jest: ŻWIR-MAX FIRMA PRZEMYSŁAW SKUPIŃSKI DĄBRÓWKA STRUMIANY UL.POGODNA 37 95-100 ZGIERZ TEL: 501232300

2. Podane przez Pana/-Panią dane osobowe będą przetwarzane w celu wprowadzenia informacji o właścicielu wyadoptowanego lub odebranego zwierzęcia do bazy danych czip: www.cbdzoe.pl lub www.safe-animal.eu

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zapis w art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 UODO

Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

 • Jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;
 • Osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę, chyba, że chodzi o usunięcie jej danych; – Jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • Jest niezbędne do wykonania ściśle określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;
 • Jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

4. Dane osobowe będą przetwarzana tylko na potrzeby realizacji umowy adopcji lub odbioru zwierzęcia. Udostępniane będą Urzędom Gmin lub Miast, które sprawowały prawną opiekę nad zwierzęciem do momentu jego adopcji/odbioru ze Schroniska oraz na potrzeby wpisu danych zwierzęcia i jego właściciela do bazy danych czip.
5. Pana/-Pani umowa adopcyjna lub odbioru będzie przechowywana przez okres 5 lat liczonych od momentu zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiła adopcja lub odbiór po c upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Udostępnienie danych do umowy adopcyjnej/odbioru jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje odmową wydania zwierzęcia do adopcji lub odbioru.
8. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państw trzecich po za teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej.